ვიდეო ეფუძვნება EMC-ის და „ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის" მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს.


︎ more of commercials